начало » Търгове и конкурси

Архив
Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост

от 18.09.2012

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И  РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА

                 Ул.” ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”№ 3,

              тел. /факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 92/64 72 02,

            e-mail pgtr_vratza@abv.bg, www. pgtr-vratza.com 

    

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти, публична общинска собственост:

ИМОТ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем

(лева)

Срок за отдаване

1.

Част от имот в сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца за поставяне на самопродаваща кафе машина (първи  етаж)

1.00

50.00

1 год.

2.

Част от имот в сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца за поставяне на самопродаваща  машина за закуски (първи  етаж)

1.00

50.00

1 год.

    

      Време и начин на оглед – всеки работен ден от 24.09.2012г. до 27.09.2012г.,   от 8.30 ч. до 16,30 ч.

            Тръжната документация се закупува в срок до 27.09.2012 г.

     Депозит за участие в търга 25,00 лв./ двадесет и пет лв./, внесени в срок до 27.09.2012г. до 16,00 часа в касата на ПГТР – гр.Враца.

 

v      Търгът ще се проведе на 28.09.2012 г. от 14.00 ч. в ПГТР – Враца, ул.”Хр.Смирненски”№3

v      Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 27.09.2012г. в  Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

1.  Заявление за участие в търг с тайно наддаване - по образец

2. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;

3. Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)

4. Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

5. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

6. Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

7. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

8. Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

9. Попълнена и запечатана в малкия плик оферта.

 

За справки : тел.092/64 80 46 и 092/64 72 02

     

     

ДИРЕКТОР:

/Соня Илчева/