начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”

от 17.10.2012

На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №  292 /2008 г.), Решение №32 в Протокол №3/27.10.2012 г. и Заповед №.1378/15.10.2012г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”:

 

обект

Квадратура

 (кв.м)

Първоначален месечен наем

(лева)

1.

Стая № 2

22.70

181,60

2.

 Стая № 3

18.00

144,00

3.

Стая № 4

17.00

136,00

4.

Стая № 5

12.00

96,00

5.

Стая № 6

18.00

144,00

6.

Стая № 7

35.00

280,00

7.

Стая № 8

9.30

74,40

8.

Стая № 9

10.00

80,00

9.

 Стая №10

11.00

88,00

10.

  Стая № 11

11.00

88,00

11.

  Стая № 12

10.00

80,00

12.

   Стая № 131

20.00

160,00

 

v        Търгът ще се проведе на 02.11.2012 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00ч. на 01.11.2012г. в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва: 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.с включен ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 01.11.2012г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

  

ЗА КМЕТ :........................

     /Кр. Богданов/

   (Заповед № 1364/12.10.12)