Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1448/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 120 по обявата

от 29.10.2012

З А П О В Е Д

№1448

от 25.10.2012г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008 г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 146/24.04.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 159/22.05.2012 г., във връзка с Протокол от 17.10.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № 1292/29.09.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, в изпълнение Решение № 247 по Протокол № 19/04.09.2012 г. на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М:

            Класирания на първо място  Илия Петров Каменов за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:

            За обект пореден № 120 по обявата, представляващ земеделски имот № 021088 в землището на с. Лютаджик, НТП-ливада, кат. VIII, площ 8.773 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 13.40 лв. /тринадесет лева и 40 ст./.

            Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

            След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи по реда на чл.61 от АПК на спечелилия търга.

            Спечелилия търга е длъжен да внесе цената, съгласно настоящата заповед в 14 дневен срок от връчването й.

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж. Николай Иванов/