Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 134/24.01.2013 г. за спечелил търга проведен на 23.01.2013 г. за отдаване под наем на обособена част от обект „Сувенирна палата”, предназначена за кафе-аперитив

от 25.01.2013

З А П О В Е Д

 

134/24..01.2013 год.

 

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите  в Протокол от 23.01.2013 г. на Комисия, назначена със заповед № 110/17.01.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост, обявен със Заповед №12/03.01.2013г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на обособена част от обект „Сувенирна палата”, предназначена за кафе-аперитив:

Ø      Класиран на ПЪРВО място  ”ДИЯНА 2004” ЕООД с ЕИК 106597902 и  с предложен месечен наем – 1 713,00 лв. (хиляда седемстотин и тринадесет лева) с ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да плати депозит в размер на 1 713,00 лв.(хиляда седемстотин и тринадесет  лева) в касата на Община Враца.

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 -дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място ”ГЛОБАЛ ПАРТИ ЗОН-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК  115883646 и с предложен месечен наем в размер на 1 700,00 лв.(хиляда и седемстотин лева) с ДДС.

 

 

 

 КМЕТ:..................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  /ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ/