Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦA Повторно откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на шест обособени обекти, включени в Програмата за приватизация за 2012г.

от 08.02.2013

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦA

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 25

От 27.11.2012 година

Р Е Ш Е Н И Е  № 308

 

ОТНОСНО: Повторно откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на шест обособени обекти, включени в Програмата за приватизация за 2012г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 и чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 57/31.01.2012г на Общински съвет – Враца и при мотиви, изложени в докладната записка

 

РЕШИ:

 

І.Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи на юристите и експерт оценителите за нов срок от  6-месеца, като коригира с по 10 000 лв. началните тръжни цени за двата УПИ на ул. „Ангел Грамчев”, ЦГЧ във Враца  и обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на шест изброени по-долу обекти, включени в Програмата за приватизация за 2012 г., при следните условия:

1. Наименование на обекта на търга, с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на наддаване:

 1.1.Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.254 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общински съвет – Враца,съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, п.и.11, кв.212,с площ от 712 кв.м. Имотът е на адрес, ул. „Ангел Грамчев”, ЦГЧ – на гр.Враца и е описан в АОС – частна № 1994/10.10.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 55 000 лв. /петдесет и пет хиляди лева/ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.252 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ V, п.и.11, кв.212, с площ от 766 кв.м. Имотът е на адрес, ул. „Ангел Грамчев”, ЦГЧ – на гр.Враца и е описан в АОС – частна № 1993/10.10.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, с площ от 141.25 кв.м., находящ се в сграда №5 – помещение в партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972г., със съответните ид. части от общите части на сградата и право на строеж. Обектът е на адрес ул. „Максим Горки” № 7, ж.к. „Околчица” – УПИ Х, кв.215, п.и.14 (идентичен с бивш УПИ І, кв.216, п.и.5072, одобрен със Заповед № 106 от 04.02.1986г.). Имотът е описан в АОС – частна № 1414/26.08.2008г. Начална тръжна цена на обекта е 66 000 лв. /шестдесет и шест хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС.

1.4. поземлен имот с идентификатор 12259.1024.288 по кадастралната карта на гр.враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца( план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца., съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ 288, кв. 301 (идентичен с бивш УПИ  ХХХVІІІ, кв.317, одобрен със Заповед №108 от 22.01.2007г.), ж.к. „Толбухин-юг”, с площ  4410 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна №1265/18.07.2007г. Начална тръжна цена на обекта е 195  000 лв. /сто деветдесет и пет хиляди лева./ и стъпка за наддаване 2 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12259.1010.39 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ І7, кв.2, ж.к. „Дъбника” с площ от 2557 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна № 1956 от 15.07.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 64 000 лв. /шестдесет и четири хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 12259.1026.266 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр.Враца(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ 266, кв.1, ж.к. „Медковец”, с площ от 1828 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна № 1943/06.07.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 55 000 лв./ петдесет и пет хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС

ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца, по сметка на Община Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC UBBSBGSF – ТБ ОББ АД клон Враца в краен срок от 16 дни, от датата на обнародването на Решението в „Държавен вестник”.

ІІІ. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. /с включен ДДС/, на касата в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Враца, ет. І.

ІV. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 14 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”.

V. Срок за оглед на обектите до 17,00 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”.

VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик, с надписани наименованието на обекта и името на участника, в Центъра за административно обслужване на Община Враца до 17,00 ч. на 16-ия ден от  датата на обнародването на Решението в „Държавен вестник”.

VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”, от 14,00 ч. в Община Враца, ет.3, стая № 80.

VІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца определя тръжна комисия в състав:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ІХ. На основание чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа следното:

1. Решение на Общински съвет – Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба.

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ;

3. Условия за провеждане на търга;

4. Документи за участие в търга;

5. Указания за участие в търга;

6. Декларация за оглед на обекта;

7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните средства, с които се участва в приватизацията;

8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие;

9. Проекто-договор за продажба;

10. Характеристика на обекта;

11. Скица на обекта;

12. АОС – частна;

Х. Повторен и следващи търгове, при същите условия, до продажба на имотите, или изтичане на срока по т.І, да се провеждат през 21 дни, като всички горецитирани срокове се  удължават също с по 21 дни.

ХІ. Възлага на Кмета на Община Враца, да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилите търга участници.

 

 

 

инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

 

 

 

            Решение № 308/ 27.11.2012г. на Общински съвет-Враца е обнародвано в „ДВ”бр. 8 от 29.01.2013г. Първият търг с явно наддаване ще се проведе на 15 февруари от 14,00 часа, в сградата на Община Враца, ет.3, ст.80. За непродадените обекти, следващите търгове при същите условия ще се провеждат през 21 дни, до 19.06. 2013г.

            За допълнителна информация – тел. 0 92  62 45 81, вътр. 364