Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти находящи се на бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”

от 27.02.2013

   В изпълнение на Заповед № 268/2502.2013 год. на Кмета на Община Враца

 

                                  О Б Я В Я В А

Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината и единен идеен проект за вида на павилионите, находящи се на бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”, както следва

 

 

ТЕРЕН-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

Терен №1 – за търговска дейност

20.00

55.00

2.

Терен №2 – за търговска дейност

20.00

55.00

3.

Терен №4 – за продажба на ядки

3.20

64.00

4.

Терен №10 – за продажба на сладолед/закуски

3.20

64.00

5.

Терен №14 – за търговска дейност

20.00

55.00

6.

Терен №15 – за търговска дейност

20.00

55.00

7.

Терен №16 – за продажба на ядки

3.20

64.00

8.

Терен №18 – за търговска дейност

20.00

55.00

9.

Терен №21 – за търговска дейност

20.00

55.00

10.

Терен №22– за търговска дейност

20.00

55.00

11.

Терен №23– за търговска дейност

20.00

55.00

12.

Терен №24– за търговска дейност

20.00

55.00

                                                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсът ще се проведе на 19.03.2013 г.  от  14.00ч.  в сградата на Община-Враца при следните конкурсни условия:

1. Размер на предложения месечен наем;

2. Предложение за срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект;

       Оценката  на офертите ще се извършва съгласно формулата -

        К= 0.70 К1 + 0.30 К2 ,  където:

К - крайна оценка

К1 -предложен месечен наем -с тежест в оценката 70%  (от 1 до 5 точки);

К2-предложен срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект - с тежест в оценката 30%  (от 1 до 5 точки);

       Неустойка при неизпълнение на някое от конкурсните условия, залегнали в договора е в размер на минимум троен размер на предложената месечната наемна цена.

       Като критерии се взема максималната оценка 5 т., отговаряща на най-високото предложение от кандидат. За останалите кандидати точките се формират като съотношение между максималното предложение, отнесено към оценяваното предложение в цифрова изражение /просто тройно правило/. Полученият резултат се умножава с коефициенти за тежест, заложен във формулата, който е различен за отделните условия.

       Право на участие в конкурса имат юридически лица и еднолични търговци,

представили до 17.00ч. на 18.03.2013г. в „Центъра за административно обслужване”

 на Община Враца, закупени и попълнени конкурсни документи. 

       Кандидатите за участие в конкурса или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

       Конкурсната документация се предоставя в „Центъра за административно обслужване” на Общината срещу  квитанция  от  30.00 лв.

       Стойността за конкурсната документация и депозитната вноска в размер на 50% от първоначалния конкурсен месечен наем се внасят в касата при „Центъра за административно обслужване”на Община Враца.

        Оглед на имота може да се извършва свободно на място и по документация в стая № 40 и стая №37, ет.II в сградата на Община Враца. Запознаване с идеиния проект за вида на павилиона и схемата за разполагане-всеки делничен ден от 8.00 да 17.00 в стая №37.

        За допълнителна информация и справки в „Центъра за административно обслужване”при Община-Враца  и тел.: 092/66-51-26; 62-45-81 и  в.414 и в.329.

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца