Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 385/22.03.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 19.03.2013 г. за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”

от 22.03.2013

З А П О В Е Д

 

№ 385/22.03..2013 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 19.03.2013г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №268/25.02.2013г. на Кмета на Община Враца 

О Б Я В Я В А М: 

спечелилия конкурса за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”, съгласно Протокол от 19.03.2013г. на Комисия, назначена със Заповед №368/19.03.2013г.

За обект пореден №8 по обявата, представляващ терен №18 за поставяне на павилион за търговска дейност, с първоначален месечен наем 55,00 лв.

Ø      Класиран на ПЪРВО място  с 5.00 точки- Албена Цветанова Георгиева, като земеделски производител с предложен месечен наем в размер на 82,00лв. и срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект 90 дни.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия конкурса за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

  

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА