Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 417/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 143 по обявата

от 25.03.2013

З А П О В Е Д

№ 417

от 22.03.2013 г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008 г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 146/24.04.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 159/22.05.2012 г., във връзка с Протокол от 12.03.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № 258/22.02.2013 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, в изпълнение Решение № 333 по Протокол № 28 (Част I)/29.01.2013 г. и  Решение № 334 по Протокол № 28 (Част I)/29.01.2013 г.на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М:

            Класирания  на първо място „Агро Консулт Груп”ООД, ЕИК: 202415680,  с управител Пресиян Лъчезаров Димитров за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:

            За имот пореден № 143 по обявата, представляващ земеделски имот № 120002 в землището на с. Тишевица, НТП-пасище, мера, кат. IX, площ 306.969 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 2026.00 лв. / две хиляди двадесет и шест лева и 00 ст./.

            Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

            След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи по реда на чл.61 от АПК на спечелилия търга.

            Спечелилият търга е длъжен да внесе цената, съгласно настоящата заповед в 14 дневен срок от връчването й.

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж. Николай Иванов/