начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1249

от 30.07.2008

   На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол от 23.07.2008 г. на Комисия назначена със Заповед №1187/21.07.2008 г., относно проведен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1029/04.07.2008 г. на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я  М :

„Феър бау”еоод -софия, представлявано от Светозар Тодоров Милковски, за спечелило търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с акт №1282/2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване – УПИ І-815, кв.306, ул.”2-ри юни”, гр.Враца, по действащия Устройствен план или п.и. с идентификатор 12259.1024.38, целият от 305.00 м2 /триста и пет кв.м./, за сумата 160000.00 лв.  (без ДДС).

 

   В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-152 375.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-3 200.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.35 ал.1 от НРПУРОИ;

-33 600.00 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата

-         4 800.00 лв., представляваща 3% данък  по  чл.47 ал.2 от ЗМДТ.

 

   Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

   Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

   След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач  за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

   След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

   В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място „Дромедари-м-груп”оод, представлявано от Мирослав Йончев Тинчев с предложена цена 120 622.00 лв. (без ДДС).         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

         

 

  

 

                                                                                             КМЕТ: /п/

                                                                                                                 /Тотю Младенов/