начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1252

от 30.07.2008

   На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол от 23.07.2008 г. на Комисия назначена със Заповед №1187/21.07.2008 г., относно проведен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1029/04.07.2008 г. на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я  М :

 

Бойко Руменов Кръстев с ЕГН 8010031889, за спечелил търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с акт №826/2005 г., представляващ незастроен  урегулиран  поземлен имот, отреден за жилищно строителство – УПИ VІІІ, кв.45-а, по плана на с.Челопек, целият от 406.00 м2 /четиристотин и шест кв.м./,  за сумата 6 950.00 лв. (без ДДС).

   В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-6 435.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-139.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.35 ал.1 от НРПУРОИ;

-1 459.50 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата

- 208.50 лв., представляваща 3% данък  по  чл.47 ал.2 от ЗМДТ.

 

   Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

   Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

   След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач  за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

   След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

   В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

   Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

         

   

                                                                                          КМЕТ: /п/

                                                                                                                 /Тотю Младенов/