начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1273

от 04.08.2008

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №165 в Протокол №22/24.03.2005г., във връзка с Протокол от проведен на 24.07.2008г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №1031/04.07.2008г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №115 в Протокол №13/29.05.2008г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно Протокол от 24.07.2008г. на Комисия назначена със Заповед №1192/22.07.2008г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №18, складово помещение на магазин „Под колоните” с вход от към вътрешния двор на ТПК”Христо Ботев” с обща площ от 10,00кв.м., с първоначален месечен наем 100,00лв.

v                 Класиран на ПЪРВО МЯСТО СД”Т И Т ПЕТРОВ И СИЕ”, представлявано от Теофил Тодоров Петров с предложен месечен наем в размер на 110,00лв.;

v                 Класиран на ВТОРО МЯСТО „ЮВЕЛИР-2007”ЕООД, представлявано от Тодор Петров Тодоров с предложен месечен наем в размер на 105,00лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред органа по изпълнението по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението.

След влизане на настоящата заповед в сила да бъде поканен спечелилия конкурса за внасяне на дължимите суми в определения срок и подписване на договор за наем.

В случай, че класирания на първо място не внесе цената и дължимите суми в срок по ал.1 от чл.95 на НРПУРОИ и не подпише договор за наем, се прилагат разпоредбите на чл.95 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ  на ОбС – Враца.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.