начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1318/18.08.2008 г. Да се проведе втори по ред търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост

от 19.08.2008

З А П О В Е Д

№ 1318/18.08.2008 г.

 

На основание чл.83 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №165 в Протокол №22/24.03.2005г. съгласно Протокол от 24.07.2008г. за проведен търг на Комисия назначена със Заповед №1192/22.07.2008г. на Кмета на Община Враца във връзка с чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, чл.17 ал.3 и чл.81 ал.1 от горепосочената наредба, и Решение № 115 в Протокол № 13/29.05.2008г. на ОбС- Враца,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе втори по ред търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, частна и публична общинска собственост:

 

ИМОТ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем в лева

1.

Помещение, находящо се на втори етаж  в сградата на Кметството на село Тишевица

40.00

140.00

2.

Помещение бивша фурна в с. Горно Пещене

10.00

35.00

3.

Бивш млекопункт в с. Баница

20.00

60.00

4.

Кино “Метропол”

139.50

837.00

5.

Помещение, находящо се в сградата на Кметството на с. Паволче

12.00

42.00

6.

Помещение, находящо се в сградата на Кметството на с. Паволче

12.00

42.00

7.

Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”

18.00

67.50

8.

Помещение –стая в ТПО на ІV-я етаж

16.30

65.20

9.

Сграда с инд. №12259.1020.138.1 за обществено хранене /Теферич/

62.00

434.00

10.

Кафе – сутерен административна сграда в Община Враца

100.00

800.00

11.

Помещение в район №72 представляващ гараж №1 на ул. “Гурко” №2

12.50

50.00

12.

Помещение в район №72 представляващ гараж №2 на ул. “Гурко” №2

12.50

50.00

13.

Помещение в сградата на здравна служба с. Горно Пещене

33.50

100.50

14.

Помещение – офис на ул. “Кетхудов”№4

60.00

270.00

 

v       Търгът ще се проведе на 04.09.2008 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

         Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 03.09.2008 г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Копие от решение за съдебна регистрация ;
  • Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или фотокопие нотариално заверено);
  • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите публична общинска собственост за не повече от 5 год., за обектите частна общинска собственост- за не повече от 10 години.

Офертата – по образец, оформена и запечатана в отделен плик, се представя лично или чрез упълномощено лице по време на търга на Председателя на комисията по провеждане на търга.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалния годишен наем.

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 15.00 ч. на 03.09.2008 г.

v       Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

  Търгът да се обяви в един  местен ежедневник.

   Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) члена и двама резервни членове, съгласно чл.81, ал. 3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.       

   Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

Съгласувал:...........................

Директор на дир. „АПИО”:  /М. Никовска/

 

К М Е Т: …………….

                                                                                                  /инж. Т. Младенов/