начало » Търгове и конкурси

Архив
О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА /КОМИСИЯТА ПО НОМИНАЦИЯ за Обществения посредник /

от 26.08.2008

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Общински съвет - Враца

ул. “Стефанаки Савов ” № 6, ет. 3, ст. 80, тел.092 663 375

/Комисията по номинация за Обществения  посредник /

 

О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А

за  ИЗБОР НА Общественият посредник на територията  на ОБЩИНА ВРАЦА

на основание чл.21а, ал.1от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  и чл. 9 и чл.10 във вр. с чл.6 и чл.7 от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник / омбудсман / на територията на Община Враца

        1. Минимални и специфични изисквания за кандидатите:

За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин с висше образование, който има постоянно  местожителство  на  територията  на Община Враца.

        2. Информация за дейността на обществения посредник: Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Врачанска община; Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местните органи, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи; Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите; Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.

            3.  Начин за провеждане на номинацията :

-Комисията по номинация обявява началото на процедурата и определя 30-дневен срок за подаване на документи.

-След изтичане на 30-дневния срок, Комисията разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност, определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване.

-Кандидатите, поканени за събеседване, представят и аргументират пред Комисията своите виждания за начина на изпълнението на функцията обществен посредник. По време на събеседването Комисията по номинация проверява теоретичните и практически познания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области.

-След приключване на събеседванията и на база на личните убеждения на членовете на Комисията за показаните от кандидатите личностни и експертни качества, Комисията по номинация с тайно гласуване  номинира кандидатите.Класираните на първите 3 места се предлагат на Общински съвет-Враца за избор на обществен посредник.

-В три дневен срок от решението на комисията по номинации , всички кандидатите се уведомяват писмено за резултата от номинацията.

            4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление;

- автобиография;

- свидетелство за съдимост;

- копие от диплома за висше образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;

- виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;

- други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.

            5.Срок за подаване на документите: Документи се приемат до 18.00 ч. на 25 септември 2008 г. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

        6. Място за подаване на документите: Община Враца – ул. “Стефанаки Савов ”№ 6, Център за услуги и информация на гражданите.

            7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Община Враца –ул. “Стефанаки Савов”№ 6, ет. 1