начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца

от 26.08.2008

   На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 36, ал.1 и ал.2, чл.77, чл.79, чл.81, чл.82 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  във връзка с Решение №116 по Протокол №13/29.05.2008 г.  на ОбС–Враца; Решение №278 по Протокол №29/30.11.2005 г. на ОбС–Враца и Решение №345 поч Протокол №35/25.05.2006 г. на ОбС–Враца  и  Заповед  №1349/25.08.2008 г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А :

   Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца, както следва:

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

           Търгът ще се проведе  на  16.09.2008 г.  от 14.00 ч.  в сградата  на  Община Враца.

 

           Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 ч.  на 15.09.2008 г. в Информационния център на Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-    Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация по §2 от ПЗР на НРПУРОИ - по образец;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-   Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ.

   Оферта - по образец, запечатана в отделен плик, се представя на председателя на комисията при откриването на търга от кандидата за участие в търга или от упълномощено от него лице. Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

   Тръжната документация се предоставя в Информационния център на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. Стойността за конкурсната документация се внася в касата при Информационен център на Община-Враца.

   Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN,  BG13UBBS80023300146537 / biC: UBBSBGSF/.

   Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40, ет.ІІ в сградата на Община-Враца

 

   За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/66-51-26; 62-45-81 в.412 и в.290.

 

                                                                                                 

                                                                       КМЕТ: ………………….

                                                                                   /Тотю Младенов/