начало » Търгове и конкурси

Архив
О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане на управлението на „Паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Враца

от 04.09.2008

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  – В Р А Ц А

 

О  Б  Я  В  А

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение № 194/ 01.08.2008 година на Общински съвет-Враца

І. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане на управлението на  „Паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Враца за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия:

1. Минимални изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани или амнистирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност.

2. Специфични изисквания към кандидатите:

Кандидатите да притежават управленски опит в търговски дружества над 3 год.

3. Необходимите документи, мястото и срок на подаването им:

3.1. Необходими документи:

3.1.1.Заявление за участие в подбора  с мотивация – свободен текст;

3.1.2. Автобиография – европейски формат;

3.1.3. Документи за трудов стаж и документи доказващи професионален опит – в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;

3.1.4. Свидетелство за съдимост, издадено не по рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване на целта за издаване;

3.1.5.Декларация за обстоятелствата по чл. 27, ал.1 от   Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;

3.1.6. Декларация, че кандидатът не е  лишен от правото да упражнява търговска дейност и материално-отчетническа длъжност;

3.1.7. Документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации - в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;

3.1.8. Препоръки

3.1.9. Документ за самоличност – за справка.

- Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за управител, определени в настоящето решение в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Враца в търговските дружества.

 - Медицинско свидетелство за работа

 3.1.10 Документ за завършено висше образование  с придобита степен – минимум бакалавър.

            3.2. Място на подаване на документите и условия – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» № 6, Информационен център на Общинска администрация Враца.

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

3.3. Срок за подаване на документите – 19.09.2008 г.- 17,00 часа.

4. Публичният подбор се провежда на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за взетото решение и за провеждане на следващия етап;

До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи.

4.2. Оценка на бизнес-програмите.

Допуснатите след провеждане на първия етап на подпора кандидати изготвят Бизнес-програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

 До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50.

4.3. Интервю с кандидатите.

 Класират се кандидатите, получили окончателна обща оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.

Кандидатът, получил най-висок краен резултат се одобрява с решение на общинския съвет.

5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите и тежестта на всеки един от тях във формирането на крайната оценка.

К1 - степен на реална приложимост на бизнес-програмата – 35 % от формиране на крайната оценка /КО/ ;

К2 - съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството – 35 % от формиране на КО;

К3 - съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба – 20% от формиране на КО;

К4 - логическа структура на бизнес-програмата – 10% от формиране на КО

КО /крайна оценка/ = К1+К2+К3+К4

За справки и информация : тел: 092 66 33 75.

 

 

Обявено на 04.09.2008 година

 

                                                             

 

 

 

 

Председател на ОбС-Враца:

                                                                                              Николай Коцев

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса