начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с явно наддаване за общински нежилищни имоти

от 09.09.2008

   На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 102/29.05.2008 г. на Общински съвет Враца Решения № 156; № 157; № 158; № 159 и № 160/24.07.2008г на Общински съвет Враца

О Б Я В Я В А :

   Публичен търг с явно наддаване за общински нежилищни  имоти, както следва:

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

1. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца
2. Краен срок за внасяне на депозита – 24.09.2008г. включително.
3. Мястото за закупуване на тръжна документация - сградата на Община    Враца  ет. 3,  стая № 72.
4. Цена на документацията – документацията се закупува срещу цена в размер на 240 лв. /с включен ДДС/ платими в касата на Община Враца, стая № 89.
5. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 23.09.2008г. включително.  
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 24.09.2008г. включително.
7. Срок за извършване на оглед на обекта – 24.09.2008г. включително.
8. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 26.09.2008г. от 1400 ч. в заседателната зала на Община Враца ет. 2.
9. Повторен търг ще се проведе след 7 дни и така до продажба на обектите.

За допълнителна информация: 092/626 567; 092/624 581 вътр. 265

 

                                                                                                 

                                                                       КМЕТ: ………………….

                                                                                   /Тотю Младенов/