начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1464

от 19.09.2008

На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол от 16.09.2008 г. на Комисия назначена със Заповед №1444/12.09.2008 г., относно проведен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1349/25.08.2008 г. на Кмета на Община Враца,

 

О П Р Е Д Е Л Я  М :

Димитър Иванов Кръстев с егн 8607141861,  за спечелил търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с акт №507/2003 г., представляващ незастроен  урегулиран  поземлен имот, отреден за жилищно строителство, съставляващ – УПИ V, кв.63, по плана на с.Горно Пещене, целият от 1500.00 м2 /хиляда петстотин кв.м./, за сумата 1431.00 лв. (без ДДС).

 

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-       1 290.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-            28.62 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.35 ал.1 от НРПУРОИ;

-          300.51 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата

-          42.93 лв., представляваща 3% данък  по  чл.47 ал.2 от ЗМДТ.

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач  за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

                  В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ с ЕГН 550621190204, с предложена цена 1430.00 лв. /без ДДС/.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

                                                                              

 

 

                                                                                    КМЕТ:  /п/

                                                                                                   /Тотю Младенов/