начало » Търгове и конкурси

Архив

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 409/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 165 по обявата
З А П О В Е Д № 409 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 408/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 149 по обявата
З А П О В Е Д № 408 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 407/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 151 по обявата
З А П О В Е Д № 407 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

22.03.2013
ЗАПОВЕД № 385/22.03.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 19.03.2013 г. за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”
З А П О В Е Д   № 385/22.03..2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

27.02.2013
Материалите, с които се работи по водния цикъл на Враца,
Във връзка с публикациите в някой медии относно влагане на некачествени материали при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца” и по-точно материалите за обратна засипка, Ви информираме ...

27.02.2013
Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти находящи се на бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Христо Ботев”
   В изпълнение на Заповед № 268/2502.2013 год. на Кмета на Община Враца                                     О Б Я В Я В А Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, ...

25.02.2013
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена
            На основание чл.52, чл.90, ал.3, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. ...

08.02.2013
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦA Повторно откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на шест обособени обекти, включени в Програмата за приватизация за 2012г.
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦA       ПРОТОКОЛ № 25 От 27.11.2012 година Р Е Ш Е Н И Е  № 308   ОТНОСНО: Повторно откриване ...

25.01.2013
ЗАПОВЕД № 134/24.01.2013 г. за спечелил търга проведен на 23.01.2013 г. за отдаване под наем на обособена част от обект „Сувенирна палата”, предназначена за кафе-аперитив
З А П О В Е Д   № 134/24..01.2013 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

24.01.2013
Публичен търг на 12.02.2013 г.с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост (съгласно приложена схема), представляващ „Дворец на културата”, площад „Христо Ботев”, втори етаж
В изпълнение на Заповед №116/21.01.2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60