начало » Търгове и конкурси

Архив

03.05.2012
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Дъбника"- пазар и „Дъбника”- базар
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 ,във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

03.05.2012
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Леонова” и „Болницата”
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 ,във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

24.04.2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена
            На основание чл.52, чл.90, ал.3, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. ...

24.04.2012
”Паркинги и гаражи” Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
О П  „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ” – ВРАЦА                На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.04.2012
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на пликове "Предложение" и "Обвързващо предложение" за концесия за услуга с предмет: "управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения "
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и във връзка с проведено заседание на Комисия, назначена със Заповед № 226/01.03.2012 г. на Кмета на Община Враца ...

09.04.2012
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Дъбника ”- пазар
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 ,във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

09.04.2012
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Васил Кънчов”
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

29.03.2012
ЗАПОВЕД № 360/26.03.2012 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 214/28.02.2012 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 360 от  26.03. 2012 г.                 На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ...

28.03.2012
ЗАПОВЕД № 374/27.03.2012 г. относно проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 225/01.03.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №374/27.03.2012 год. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.03.2012
ЗАПОВЕД № 373/27.03.2012 г. относно проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 225/01.03.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №373/27.03.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60