начало » Търгове и конкурси

Архив

26.03.2012
ЗАПОВЕД № 359/26.03.2012 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 214/28.02.2012 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 359 от 26.03. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 ...

14.03.2012
Обявление за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури
Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник”  е публикувано Обявление №1/07.03.2012г.  за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и ...

05.03.2012
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

01.03.2012
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца и  Заповед  № 214/28.02.2012 ...

21.02.2012
ЗАПОВЕД № 157/20.02.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 66/26.01.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №157/20.02.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) ...

21.02.2012
ЗАПОВЕД № 156/20.02.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 66/26.01.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №156/20.02.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) ...

21.02.2012
ЗАПОВЕД № 154/20.02.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 66/26.01.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №154/20.02.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) ...

21.02.2012
ЗАПОВЕД № 153/20.02.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед № 66/26.01.2012 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №153/20.02.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) ...

30.01.2012
Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината и единен идеен проект за вида на павилионите
В изпълнение на Заповед № 66/26.01.2012 год. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А   Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за ...

29.12.2011
Публичен търг с тайно наддаване на 11.01.2012 г. от 14.00 ч.
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.17, чл.18 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60