начало » Търгове и конкурси

Архив

21.12.2011
ЗАПОВЕД № 1384/21.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1285/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 1384 от  21.12. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение ...

21.12.2011
ЗАПОВЕД № 1382/21.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1285/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 1382 от  21.12. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение ...

20.12.2011
ЗАПОВЕД № 1377/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 1377       от  20.12.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

20.12.2011
ЗАПОВЕД № 1376/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 1376 от  20.12. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 ...

20.12.2011
ЗАПОВЕД № 1375/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 1375 от  20.12. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 ...

14.12.2011
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост
         На основание чл.72, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца (Решение №591, Протокол №46/25.02.2010 г. на ОбС Враца), Заповед ...

13.12.2011
Публичен ТЪРГ на 29.12.2011 г. с явно наддаване за продажба на обекти, предмет на приватизация
         На основание Решения № 1126/11.10.2011 г на Общински съвет Враца и ДВ бр. 97/09.12.2011г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата при следните условия на: 1. Наименование на ...

28.11.2011
Публичен ТЪРГ на 15.12.2011 г. с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...

23.11.2011
Публичен ТЪРГ на 14.12.2011 г. от 16.00 часа с тайно наддаване за учредяване правото на строеж върху общинска земя
     На основание 37 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 50 т.1, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с Решение ...

23.11.2011
Публичен ТЪРГ на 14.12.2011 г. от 15.00 часа с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60