начало » Търгове и конкурси

Архив

11.11.2011
ЗАПОВЕД № 1246/10.11.2011 г. относно проведен на 03.11.2011г. търг с явно наддаване за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград
З А П О В Е Д № 1246 от 10.11.2011г.   На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., ...

11.11.2011
ЗАПОВЕД № 1245/10.11.2011 г. относно проведен на 03.11.2011г. търг с явно наддаване за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград
З А П О В Е Д № 1245 от 10.11.2011г.   На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., ...

18.10.2011
Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник” е публикувано Обявление №.1/11.10.2011г. за концесия за услуга с предмет: реставрация и преустройство на сграда „Старата къща” в кафе-галерия ...
СЪОБЩЕНИЕ   Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник”  е публикувано Обявление №.1/11.10.2011г.  за концесия за услуга с предмет: реставрация и преустройство на сграда ...

17.10.2011
Tрети публичен търг с явно наддаване на 03.11.2011 г. за предоставяне на сечища от горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост
На основание чл.51,  чл. 52, ал.1, във връзка с чл. 83, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ – приета с Реш.№ 292 / 08г. от ОбС Враца, ...

05.10.2011
Публичен търг на 24.10.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
  На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

27.09.2011
концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Картинг писта и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние
  СЪОБЩЕНИЕ   Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник”  е публикувано Обявление №.1/15.09.2011г.  за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на ...

15.09.2011
ЗАПОВЕД № 1046/15.09.2011 г. относно проведен публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1046 от 15.09.2011г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

15.09.2011
ЗАПОВЕД № 1045/15.09.2011 г. относно проведен публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д №1045 от 15.09.2011г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

15.09.2011
ЗАПОВЕД № 1044/15.09.2011 г. относно проведен публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1044 от 15.09.2011г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

15.09.2011
ЗАПОВЕД № 1043/15.09.2011 г. относно проведен публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
З А П О В Е Д № 1043 От15.09.2011г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60