начало » Търгове и конкурси

Архив

23.08.2011
ЗАПОВЕД № 941/23.08.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 893/02.08.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 941 от  23.08. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

23.08.2011
ЗАПОВЕД № 940/23.08.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 893/02.08.2011 г. на Кмета на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д   № 940 от  23.08. 2011 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

19.08.2011
ЗАПОВЕД-изваждане имот от търг
ЗАПОВЕД № 929 от 19.08.2011 г. изваждане имот от търг ...

18.08.2011
Публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна
            На основание чл.52, чл.90, ал.3, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. ...

03.08.2011
Публичен ТЪРГ на 22.08.2011 г. с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...

26.07.2011
Публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2011 г. за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
В изпълнение на Заповед №828/21.07.2011 год.   О Б Я В Я В А: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:    ...

11.07.2011
ЗАПОВЕД № 771/11.07.2011 г. относно проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №415/27.04.2011г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 771/11.07.2011 год. На основание чл. 64 във връзка с чл. 66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

11.07.2011
ЗАПОВЕД № 770/11.07.2011 г. относно проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №415/27.04.2011г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 770/11.07.2011 год. На основание чл.64 във връзка с чл. 66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

30.06.2011
Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП) по проект „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността" - гр. Враца
...

24.06.2011
ЗАПОВЕД № 712/23.06.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 527/19.05.2011 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 712/23.06.2011 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60