начало » Търгове и конкурси

Архив

29.04.2011
ЗАПОВЕД № 431/29.04.2011 г. относно проведен на 27.04.2011 г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №431/29.09.2011 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

29.04.2011
ЗАПОВЕД № 430/29.04.2011 г. относно проведен на 27.04.2011 г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №430/29.04.2011 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

29.04.2011
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ, категория начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена
            На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. и доп. с Решение №331/19.02.09г./, ...

27.04.2011
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ на пътници с автобуси по маршрутни разписания за автобусни линии: Враца-Козлодуй, Враца-Оряхово и София – Враца.
ОБЩИНА ВРАЦА, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/62 45 81, ФАКС: 092/62 30 61, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията ...

14.04.2011
Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

14.04.2011
Съобщение за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник” на Обявления за концесия
 ОБЩИНА ВРАЦА С Ъ О Б Щ А ВА че на електронната страница на „Държавен вестник”  са публикувани Обявления № 1, №2, №3 и №4 /08.04.2011 г.  за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане ...

11.04.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

01.04.2011
Удължаване срока за представяне на заявления за участие в публичния подбор за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности” – гр. Враца
На основание чл. 9, ал. 8 от Наредбата за създаване, управление и контрол на общинските предприятия и Протокол № 1 от 29.03.2011 г. на Комисия за провеждане на публичен подбор, назначена със Заповед № ...

16.03.2011
ЗАПОВЕД № 285/16.03.2011 г.относно проведен Публичен търг на 02.03.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №285/16.032011 год.   На основание чл.14 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

16.03.2011
ЗАПОВЕД № 283/16.03.2011 г.относно проведен Публичен търг на 02.03.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №283/16.03.2011 год.   На основание чл.14 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60