начало » Търгове и конкурси

Архив

31.01.2011
Община Враца обявява на 15.02.2011 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ , категория , начин на трайно ползване и първ.
            На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. и доп. с Решение №331/19.02.09г./, ...

26.01.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти/обекти, публична общинска собственост
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263, e-mail: office@bgpolis.eu В изпълнение на Заповед № 11/19.01.2011 г. на Директора на ОП ”Спорт и туризъм” – Враца                                                   ...

26.01.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти/обекти, публична общинска собственост
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263, e-mail: office@bgpolis.eu В изпълнение на Заповед № 10/19.01.2011 г. на Директора на ОП ”Спорт и туризъм” – Враца                                                   ...

21.01.2011
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца,
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програмата за ...

17.01.2011
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена
На основание чл.51 при спазване на изискванията на чл.52 до чл.59, чл.90, ал.3 , чл.93, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета ...

10.01.2011
Публичен търг /27.01.2011 г/ с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти/обекти, публична общинска собственост
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263, e-mail: office@bgpolis.eu                 В изпълнение на Заповед № 3/06.01.2011 г. на Директора на ОП”Спрот и туризъм” ...

10.01.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти/обекти, публична общинска собственост
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263, e-mail: office@bgpolis.eu                 В изпълнение на Заповед № 2/06.01.2011 г. на Директора на ОП ”Спорт и ...

10.01.2011
ЗАПОВЕД № 30 от 10.01.2011 г. относно проведен на 05.01.2011 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д №30/10.01.2011 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

10.01.2011
ЗАПОВЕД № 29 от 10.01.2011 г. относно проведен на 05.01.2011 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д  №29/10.01.2011 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

22.12.2010
ЗАПОВЕД № 2312 от 22.12.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д №2312/22.12.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64  и чл.66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60