начало » Търгове и конкурси

Архив

22.12.2010
ЗАПОВЕД № 2311 от 22.12.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д №2311/22.12.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64  и чл.66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

22.12.2010
ЗАПОВЕД № 2310 от 22.12.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д №2310/22.12.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64  и чл.66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

22.12.2010
Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящи се в землището на с. Згориград
На основание чл.72 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество  приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г./,  изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г. в изпълнение ...

17.12.2010
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
              В изпълнение на Заповед №2279/15.12..2010 год. на Кмета на Община Враца О Б Я В Я В А  М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:   ...

06.12.2010
ЗАПОВЕД № 2229/03.12.2010 г.относно проведен на 02.12.2010г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 2229       от  03.12.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

06.12.2010
ЗАПОВЕД № 2228/03.12.2010 г.относно проведен на 02.12.2010г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 2228       от  03.12.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

17.11.2010
ЗАПОВЕД № 2162/17.11.2010 г.относно проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   №2162/17.11.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

17.11.2010
ЗАПОВЕД № 2161/17.11.2010 г.относно проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   №2161/17.11.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

17.11.2010
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца 02.12.210 г.
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програмата за ...

05.11.2010
Втори публичен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина (топола) 39,88 м3 в с.Бели извор – общинска собственост
Със Заповед № 2132/04.11.2010г. Кмета на Община Враца е наредил  да се  проведе втори публичен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина (топола) 39,88 м3  в с.Бели извор – общинска собственост. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60