начало » Търгове и конкурси

Архив

05.11.2010
Предоставяне възмездно право на ползване на неизсечена дървесина чрез провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища от горския фонд в землището на с. Згориград – общинска собственост
 Със своя Заповед №2131 /04.11.2010г. Кмета на Община Враца е наредил  да се предостави възмездно право на ползване на неизсечена дървесина чрез провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за предоставяне ...

02.11.2010
ЗАПОВЕД № 2117/ 01.11.2010 г. относно обжалване на Заповед № 817 /12.06.2008г. на Кмета на Община Враца за проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 2117/ 01.11.2010 г.      На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.66,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ приета ...

01.11.2010
ЗАПОВЕД № 2115/01.11.2010 г.относно проведен на 20.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2115 от 01.11.2010г. На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2103/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2103 от 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2102/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2102 От 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2101/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2101 от 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2106/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2106 от 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2105/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2105 от 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

29.10.2010
ЗАПОВЕД № 2104/27.10.2010 г. проведен на 13.10.2010г. търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 2104 от 27.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

21.10.2010
ЗАПОВЕД № 1281 от 21.10.2010г. относно спечелен търг за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград
З А П О В Е Д № 1281 от 21.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60