начало » Търгове и конкурси

Архив

21.10.2010
ЗАПОВЕД № 1280 от 21.10.2010г. относно спечелен търг за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград
З А П О В Е Д № 1280 от 21.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

21.10.2010
ЗАПОВЕД № 1279 от 21.10.2010г. относно спечелен търг за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград
З А П О В Е Д № 1279 от 21.10.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

20.10.2010
Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината
    В изпълнение на Заповед № 1263/.20.10.2010 год. на Кмета на Община Враца                                     О Б Я В Я В А Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, ...

30.09.2010
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина (топола) 39,88 м3 в с.Бели извор – общинска собственост
            На основание чл.34,ал.2 във връзка с чл.49, т..2,чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Реш.№ 292 / 08г. от ОбС ...

28.09.2010
ЗАПОВЕД № 1184 от 27.09.2010 г
З А П О В Е Д № 1184 от 27.09.2010 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка Заповед № 806 / 23.06.2010г. на Изпълнителния Директор на ...

27.09.2010
ЗАПОВЕД № 1186/27.09.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1072/07.09.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 1186       от  27.09.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

27.09.2010
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
              В изпълнение на Заповед№1182/27.09.2010 год. на Кмета на Община Враца О Б Я В Я В А  М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:     Подробен ...

27.09.2010
Община Враца обявява на 13.10.2010 г. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и под аренда на земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ , категория
  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ   На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

24.09.2010
ЗАПОВЕД № 1142 от 21.09.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №1142/21.09.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

24.09.2010
ЗАПОВЕД № 1141 от 21.09.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   №1141/21.09.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60