начало » Търгове и конкурси

Архив

23.09.2010
ЗАПОВЕД № 1151 от 23.09.2010 г. относно проведен на 07.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 1151 от 23.09.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

23.09.2010
ЗАПОВЕД № 1150 от 23.09.2010 г. относно проведен на 07.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 1150 от 23.09.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост,чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

13.09.2010
Публичен ТЪРГ с явно наддаване за предоставяне на сечища от горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост
  Публичен ТЪРГ с явно наддаване за предоставяне на сечища от  горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост ...

07.09.2010
Заповед № 1071/07.09.2010 г. относно изменение на Заповед № 1005/18.08.2010 г., за прекратяване тръжната процедура за отдаване под наем на поземлени имоти, включени в дивечовъден участък „Леденика"
  Заповед № 1071/07.09.2010 г. относно изменение на Заповед № 1005/18.08.2010 г., за прекратяване тръжната процедура за отдаване под наем на поземлени имоти, включени в дивечовъден участък „Леденика" ...

07.09.2010
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
  Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца ...

03.09.2010
Община Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект в сграда с ид. № 12259.1023.14.5.43
  Публичен търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект в сграда с ид. № 12259.1023.14.5.43 ...

18.08.2010
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и под аренда на земи от общинския поземлен фонд - частна и публична общинска собственост, конкретизирани по местонахождение, площ , категория , начин на трайно ползване и първ.цена
  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ   На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

16.08.2010
Община Враца обявява на 14.09.2010 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината и единен идеен проект за вида на п
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, чл.11, ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Враца чл. 15 и чл.52, ...

30.07.2010
ЗАПОВЕД № 963/30.07.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №876/08.07.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 963       от  30.07.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

30.07.2010
ЗАПОВЕД № 962/30.07.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №876/08.07.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 962       от  30.07.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60