начало » Търгове и конкурси

Архив

26.04.2010
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на Поземлен имот гр.Враца, ж.к. „Толбухин юг” ул.”Беласица”
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А  О Б Я В А            На основание Решения № 631/25.03.2010г. на Общински съвет Враца  публикувано в ДВ бр.31/23.04.2010г. и промяна на почивните дни във връзка с „Гергьовден”, ...

16.04.2010
На основание заповед № 464/16.04.2010 год. на Кмета, Община Враца ОБЯВЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на незастроени общински терени, публична общинска собственост, находящи се на бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Хри
         На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл. 19, ал.1 и чл.71 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца, ...

06.04.2010
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
  На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

06.04.2010
ЗАПОВЕД № 381 от 24.03.2010 г. относно проведен на 19.03.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №280/01.03.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №381/24.03.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

01.03.2010
На основание заповед № 280/01.03.2010 год. на Кмета, Община Враца ОБЯВЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на незастроен общински терен, публична общинска собственост, находящ се в жк”Дъбника”, кв. 119, УПИ IV
          На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл. 19, ал.1 и чл.71 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца, ...

23.02.2010
ЗАПОВЕД № 267 от 23.02.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №146/02.02.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 267       от  23.02.2010 г.         На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

23.02.2010
ЗАПОВЕД № 266 от 23.02.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №146/02.02.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 266       от  23.02.2010 г.          На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

23.02.2010
ЗАПОВЕД № 265 от 23.02.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №145/02.02.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  № 265       от  23.02.2010 г.          На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

02.02.2010
Община Враца обявява Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване правото на строеж върху общинска земя-Заповед №146/02.02.2010 г. на Кмета на Община Враца
На основание 37 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 50 т.1, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с Решение №292/2008 ...

02.02.2010
Община Враца обявява публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост-Заповед №145/02.02.2010 г. на Кмета на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–Враца, Програмата за ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60