начало » Търгове и конкурси

Архив

09.09.2009
Община Враца обявява публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...

10.08.2009
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ОБЯВЯВА: Прием на документи за финансиране на малки екологични и граждански инициативи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА   ОБЯВЯВА:   Прием на документи за финансиране на малки екологични и граждански инициативи, съгласно   Правила за предоставяне на финансови средства за екологични проекти ...

06.08.2009
ЗАПОВЕД № 923/06.08.2009 г. относно проведен публичен конкурс за учредяване правото на строеж на сграда за неотложни медицински нужди-аптека, обявен със Заповед №868/15.07.2009 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 923       от  06.08.2009 г.              На основание чл.37 от Закона за общинската собственост, чл.77от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

16.07.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за учредяване правото на строеж на сграда за неотложни медицински нужди - аптека върху общинска земя
       На основание чл.71 ал.1 и чл.50 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с Решение №292/2008 г.), във връзка с  37 ал.1 от Закона ...

30.06.2009
ЗАПОВЕД № 818/29.06.2009 г. относно търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно Протокол от 25.06.2009г. на Комисия назначена със Заповед №802/24.06.2009г. на Кмета на Община Враца
 З А П О В Е Д  № 818 от 29.06.2009г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

18.06.2009
ЗАПОВЕД № 746/18.06.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №671/25.05.2009 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  № 746 от 18.06.2009 г.        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

18.06.2009
ЗАПОВЕД № 745/18.06.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №671/25.05.2009 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 745 от 18.06.2009 г.         На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

10.06.2009
ЗАПОВЕД №755/10.06.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д №755/10.06.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

03.06.2009
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А             На основание Решение № 383/02.04.2009г на Общински съвет Враца публикувани в “ДВ”бр.12/13.02.2009г.,  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата ...

25.05.2009
ЗАПОВЕД № 671 от 25.05.2009 г. за обявяване публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
З  А  П  О  В Е  Д № 671     от 25.05.2009 г.           На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60