начало » Търгове и конкурси

Архив

05.01.2009
ОБЯВА - ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане на управлението на „Обредни дейности” ЕООД, гр.Враца
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение № 283/ 27.11.2008  ...

19.12.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1885/17.12.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   1.  За длъжността  “Началник отдел” , дирекция  «Местни ...

18.12.2008
РЕШЕНИЕ № 5 На комисията по решение № 193 от 01.08.2008г.на Общински съвет – Враца
ОТНОСНО: класиране на кандидати за члена на съвет на директорите и управител  на РТВ „Вестител” ЕАД гр. Враца              Комисията на свое заседание от 17.12.2008г. и след проведени всички етапи на ...

15.12.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)
На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1861/12.12.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   1.  За длъжността  “Младши експерт международна дейност ...

01.12.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1792/27.11.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   1. За ...

11.11.2008
ПОРЕДЕН публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни имоти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А р е ш и :             На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 ...

11.11.2008
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 36, ал.1 и ал.2, чл.77, чл.79, чл.81, чл.82 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета ...

30.10.2008
РЕШЕНИЕ № 4 На комисията по решение № 194 от 01.08.2008г. на Общински съвет – Враца
ОТНОСНО: класиране кандидата за управител на „Паркинги и гаражи” ЕООД гр. Враца              Комисията на свое заседание от 29.10.2008г. и след проведени всички етапи на публичния подбор, класира кандидата ...

23.10.2008
РЕШЕНИЕ № 3 на комисия по Решение № 192/01.08.2008 г. на Общински съвет Враца
ОТНОСНО:       Класиране кандидати за управител на                                       „БКС” ЕООД – гр. Враца             Комисията, на свое заседание от 22.10.2008 г. и след проведени всички етапи ...

17.10.2008
З А П О В Е Д № 1613
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС във връзка с Протокол от 16.09.2008 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60