начало » Търгове и конкурси

Архив

17.10.2008
ОБЯВА - ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител” - Враца” ЕАД, гр. Враца
   На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение № 218 11.09.2008 ...

02.10.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)
На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1526/30.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   1. За длъжността  “Старши счетоводител” отдел “Счетоводен”               ...

26.09.2008
ПОВТОРЕН публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти
   На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № ...

26.09.2008
ЗАПОВЕД №1510
На основание чл. 19, АЛ.1 от НПКДС НАРЕЖДАМ:    Прекратявам обявения със Заповед № 1398/09.09.2008 г. конкурс за назначаване на държавен служител За длъжността “Старши вътрешен одитор”, Звено “Вътрешен ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1466
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1465
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1464
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1463
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1462
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1461
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60