начало » Търгове и конкурси

Архив

09.09.2008
Публичен търг с явно наддаване за общински нежилищни имоти
   На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № ...

04.09.2008
О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане на управлението на „Паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Враца
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  – В Р А Ц А   О  Б  Я  В  А   О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т   На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда ...

03.09.2008
О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане на управлението на „БКС” ЕООД, гр. Враца
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  – В Р А Ц А   О  Б  Я  В  А   О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда ...

26.08.2008
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
   На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 36, ал.1 и ал.2, чл.77, чл.79, чл.81, чл.82 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  във ...

26.08.2008
О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА /КОМИСИЯТА ПО НОМИНАЦИЯ за Обществения посредник /
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Общински съвет - Враца ул. “Стефанаки Савов ” № 6, ет. 3, ст. 80, тел.092 663 375 /Комисията по номинация за Обществения  посредник /   О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А ...

19.08.2008
З А П О В Е Д № 1318/18.08.2008 г. Да се проведе втори по ред търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 1318/18.08.2008 г.   На основание чл.83 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №165 в Протокол ...

05.08.2008
З А П О В Е Д № 1277
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

05.08.2008
З А П О В Е Д № 1276
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

04.08.2008
З А П О В Е Д № 1275
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

04.08.2008
З А П О В Е Д № 1274
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60