начало » Търгове и конкурси

Архив

17.10.2012
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”
На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №  292 /2008 ...

15.10.2012
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

01.10.2012
Провеждане на публичен търг на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена
            На основание чл.52, чл.90, ал.3, чл.48,т.3   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ – приета с Решение №292/2008г. от ОбС -  Враца, изм. ...

21.09.2012
Обявление за отдаване под наем на обекти по реда на ЗОС
...

21.09.2012
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Леонова”, „Болницата”, „ДЪБНИКА”- ПАЗАР
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

18.09.2012
Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И  РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА                  Ул.” ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”№ 3,               тел. /факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 92/64 72 02,             e-mail ...

17.09.2012
ЗАПОВЕД № 1239/17.09.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс на 12.09.2012 г. за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1239/17.09.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

17.09.2012
ЗАПОВЕД № 1238/17.09.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс на 12.09.2012 г. за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1238/17.09.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

14.09.2012
ЗАПОВЕД № 1237/14.09.2012 г. относно проведен публичен търг на 11.09.2012 г. с тайно наддаване за за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
З  А  П  О  В Е  Д №  1237       от  14.09. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

14.09.2012
ЗАПОВЕД № 1236/14.09.2012 г. относно проведен публичен търг на 11.09.2012 г. с тайно наддаване за за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
З  А  П  О  В Е  Д №  1236       от  14.09. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60