начало » Търгове и конкурси

Архив

13.09.2012
ЗАПОВЕД № 1218/12.09.2012 г. относно проведен публичен търг на 05.09.2012 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1218/12.09.2012 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

28.08.2012
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

22.08.2012
Публично оповестен конкурс на 12.09.2012 г. за отдаване под наем за срок до 5 години на части от имоти, публична общинска собственост
         На основание чл.72, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца (Приета с Решение №  292 /2008 г. на Общински съвет Враца ; изм. ...

21.08.2012
ЗАПОВЕД № 66/20.08.2012 г. на Директора на ОП „Паркинги и гаражи” относно Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроени общински терени, публична общинска собственост предназчени за паркинг на 14.08.2012 г.
ОП „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ” -ВРАЦА       ЗАПОВЕД № 66  / 20.8.2012г. На основание чл.14 ал.2 от ЗОС,чл.12,т.1, т.11 от НСУКОП, във връзка с Протокол от 14.08.2012г.на Комисия назначена със Заповед № ...

16.08.2012
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост на 05.09.2012 г. от 14.00 ч
На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №  292 /2008 ...

30.07.2012
ЗАПОВЕД № 994/30.07.2012 г. за отмяна ЗАПОВЕД № 954/16.07.2012 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 02.08.2012 г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост-ПАВИЛИОНИ
З А П О В Е Д № 994/30.072012г. На основание чл.44 , ал.2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с  чл. 99, т .2 от Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата ...

26.07.2012
”Паркинги и гаражи” Враца обявява Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроени общински терени, публична общинска собственост предназчени за паркинг
ОП „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ” -ВРАЦА   На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

16.07.2012
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Васил Кънчов”
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

16.07.2012
ЗАПОВЕД № 913/12.07.2012 г. относно проведен търг на 06.07.2012 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 913/12.07.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

16.07.2012
ЗАПОВЕД № 915/12.07.2012 г. относно проведен търг на 06.07.2012 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 915/12.07.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60