начало » Новини
15.10.2010
На 14.10.2010г. в заседателната зала на Община Враца се проведе второ заседание на Комисията за малка обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на Общински сгради 2010г. на територията на Община Враца”

На заседанието, на което присъстваха представители на участниците, председателя на комисията прочете протокола с резултатите от проверката на документите, съдържащи се в офертата и обяви, че от 16 фирми 14 отговарят на предварително обявените изисквания и условия на Възложителя и ще бъдат допуснати до следващия етап – отваряне на плик/пликове №3 „Предлагана цена”. След отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, комисията се оттегли на закрито заседание за детайлна проверка на направените изчисления между единичните цени и калкулираните стойности за отделните видове СМР и за проверка на редовността на представените документи. Работата на комисията ще бъде отразена в протокол, съдържащ класиране на участниците по обособени позиции. На първо място ще бъдат класирани участниците, предложили най- ниски цени за изпълнение на поръчката.

Надя Гетова
Международна дейност, протокол и връзки с обществеността