начало » Новини
20.10.2010
На 19.10.2010г. от 16:00 часа в Градската концертна зала на Община Враца кметът на Община Враца д-р Шахов организира работна среща във връзка с разработване на Проектобюджета на Община Враца за 2011г.

На 19.10.2010г. от 16:00 часа в Градската концертна зала на Община Враца кметът на Община Враца д-р Шахов организира работна среща във връзка с разработване на Проектобюджета на Община Враца за 2011г.

В изпълнение на чл. 11, ал 2 от  Закона за общинските бюджети, чл. 18 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Враца и в изпълнение на утвърдения от кмета на Община Враца бюджетен календар за разработване на проектобюджета на Община Враца за 2011г., на 19.10.2010г. от 16:00 часа в Градската концертна зала на Община Враца кметът на Община Враца д-р Шахов организира работна среща във връзка с разработване на Проектобюджета на Община Враца за 2011г. На заседанието присъстваха Председателят на Общински съвет –Враца –г-жа М. Николова, общинските съветници, кметовете на кметства, ръководството и служители на община Враца.

          Кметът запозна участниците в бюджетния процес с финансовата политика на Община Враца и приоритетите при съставяне на Проектобюджета на Община Враца за 2011 година. Акцентите са: подобряването на общинските услуги, по-добра инфраструктура, чистота и устойчиво развитие при диалог и участие на гражданите на общината в бюджетния процес. В условията на финансова и икономическа криза основна цел на проекта на общинския бюджет за 2011г. ще бъде запазване на обема и качеството на предоставяните публични услуги чрез ефективност на публичните разходи. 

          Ще бъдат приложени мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и прилагане на мерки за преодоляване на последиците от икономическата криза дали отражение на общинския бюджет.

          Планира се разширяване на обхвата от лица, ползватели на социални услуги в дейностите общинска отговорност. Очаква се през 2011 година устойчив резултат от реализираната през 2010 година оптимизация на местните дейности по предоставяне на социални услуги.

Предоставянето на публичните услуги на населението в общината в областта на благоустрояването и поддържането на общинската инфраструктура – пътна, В и К, осветление на улици, чистота и поддържане на зелени площи е обвързано с финансовото осигуряване на дейностите с общински характер в Проектобюджета на Община Враца за 2011 година.

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца