начало » Новини
22.10.2010
ЗАПОВЕД № 2085, гр.Враца, 22.10.2010 година на Кмета на община Враца

З А П О В Е Д

 

№ 2085 

гр.Враца  22.10.2010 година.

 

С цел осигуряване на нормални и безопасни условия за движение на МПС и граждани през предстоящия зимен сезон 2010 – 2011 година, които се затрудняват непредвидимо от строително – монтажните работи при разкопаване на улични и тротоарни настилки, включително и вътрешно – квартални пространства за изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и невъзможността за възстановяването на разкопаните настилки в първоначалния им вид предвид неблагоприятните атмосферни условия, на основание чл.44, ал.2, във вр. с чл.44, ал.1, т.т.1, 2 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Забранявам строителството /изграждането/ на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаването на улични и тротоарни настилки и вътрешно – квартални пространства през периода от 15.11.2010г. до 31.03.2011 година.

2.Започнатите към момента на издаване на заповедта такива обекти да бъдат приключени до 25.11.2010 година.

3.На неспазилите срока по т.2 инвеститори и експлоатационни дружества да бъдат съставени констативни актове по реда на чл.224, ал.2 от Закона за устройство на територията, за нарушение на чл.74, ал.1, т.т.8 и 9 от Закона за устройство на територията и бъде потърсена административно – наказателна отговорност по чл.232, ал.1, т.1 и чл.232, ал.2 от същия закон.

4.Изключение от разпоредбата по т.1  се допуска само при повреди и аварии на съществуващи мрежи, за което собственикът или експлоатационното дружество са длъжни незабавно да уведомят общинската администрация, както и за обектите от национално и общинско значение, след изричното ми разрешение за това.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник кмета по устройство на територията, строителство и общинска собственост – инж.Петя Аврамова.

Копие от заповедта да се връчи на експлоатационните дружества, действащи на територията на община Враца по реда на ГПК, на отговорните длъжностни лица от общинската администрация, и да се сведе до знанието на гражданите и инвеститорите – чрез средствата за масова информация.

Екземпляр от същата да се постави на информационното табло на общината и на официалната електронна страница на община Враца.

 

КМЕТ:

           д-р К.Шахов