Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.11.2010
ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ОБИТАТЕЛИ, ЖИВЕЕЩИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

УТВЪРДИЛ:

д-р Костадин Шахов

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ОБИТАТЕЛИ,

ЖИВЕЕЩИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в срок до 22.12.2010 г. във всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, находящи се на територията на Община Враца, където не е провеждано Общо събрание (ОС) и не е избран управителен орган (управителен съвет или управител), следва да се свика такова събрание, на което да бъде избран управителен орган.

         След избора на управителен орган, Председателят на Управителния съвет (респ. Управителя) следва до 30.12.2010 год. да подаде заявление (по образец) за вписване на съответната сграда или вход в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост към Община Враца, в съответствие с изискванията на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

В същия срок Председатели на Управителни съвети /Управители/, получили уведомления от Община Враца за допуснати непълноти и грешки при документите за регистрация, следва да отстранят същите.

         За улеснение и за законосъобразно провеждане на Общо събрание, избор на управителни и контролни органи и подаване на заявление за вписване на сградата (или входа) в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост Ви даваме следните

 

УКАЗАНИЯ:


         1. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

         Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи писмено пълнолетен член на домакинството си, лице, с което е в роднинска връзка, или друг собственик, който да го представлява. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.

         2. Общото събрание взема решение за избора на Изпълнителния орган на етажната собственост - управителен съвет или управител, за срок до две години.

         Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима. Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.

         Членове на управителния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си по права линия или по съребрена линия до втора степен.

         3. Общото събрание може да вземе решение за избор на Надзорен орган (Контролен съвет или Контрольор) в етажната собственост, като правилата за такъв избор, са същите като при избор на управителен орган.

         Изборът на Надзорен орган не е задължителен, но при решение за избор на такъв орган следва да се спазва принципа, че ако е избран управителен съвет, контролиращият орган трябва да бъде Контролен съвет, респ. Управител - Контрольор.

         4. За проведеното ОС се съставя Протокол, в който се отразяват взетите от ОС решения. Към протокола задължително се прилага и списък на присъстващите на ОС.

         5. Във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост се води Книга на собствениците. В книгата се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.

         Председателят на Управителния съвет (респ. Управителят) води и съхранява  Книгата на собствениците.

         6. Председателят на Управителния съвет (респ. Управителят) е длъжен да подаде заявление (по образец) за вписване на сградата или отделния вход в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в „Център за административно обслужване” при Община Враца, попълнено в съответствие с волята на Общото събрание.

         Към заявлението задължително се прилагат:

         - копие от Книгата на собствениците, заверено с гриф „Вярно с оригинала” на всяка страница;

         - копие от Протокола на Общото събрание за избор на управителен и контролен орган;

         - копие от Списъка на присъствалите на ОС.

         7. Образци на необходимите документи и указания за попълване на заявлението  може да намерите на сайта на Община Враца -  www.vratza.bg, а също и в „Център за административно обслужване” при Община Враца.

 

         Община Враца предупреждава, че след изтичане на посочения срок ще бъдат предприети принудителни мерки за изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост, а след 31.12.2010 г. на всички собственици и обитатели на сгради в режим на етажна собственост, не изпълнили задълженията си по ЗУЕС и на неподалите заявление за вписване в Регистъра към Община Враца ще бъдат налагани  глоби, предвидени в ЗУЕС – от 20 до 100 лв. за физически лица и имуществени санкции от 150 до 350 лв. за юридически лица.