начало » Новини
03.12.2010
ПОКАНА За публично обсъждане за участие в Проект за Социално включване на МТСП , под-проект на Община Враца „СТИМУЛ-Социални,трайно интегрирани ,местни услуги за личността”

ПОКАНА

За публично обсъждане за участие в Проект за Социално включване  на МТСП , под-проект на Община Враца „СТИМУЛ-Социални,трайно интегрирани ,местни услуги за личността”

 

Обсъждането ще се проведе на 09.12.2010 г. от 17,00 часа в залата на кино „Метропол” в сградата на Община Враца.

Целта на проекта е да се предоставят услуги за   подкрепа на  семействата в отглеждането на децата от 0 до 7 години , но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца.                Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

Финансирането на проектите на общините е в зависимост от броя на населението, което за Враца е в размер до 1 200 000 лева.

Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия;

- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Здравно неосигурени родители;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).

Проектът на Община Враца предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, който е форма за интегрирано предлагане на услугите по проекта. В основата на тази услуга е предлагането на всички или 70 % от услугите по проекта за всички целеви групи деца от 0 до 7 г. и техните родители. В центъра ще предоставяме всички консултативни и подкрепящи услуги, ще се създадат кабинети за здравна консултация, центровете за ранна интервенция на уврежданията и т.н.

            Каним гражданите на общината в чиито семейства се отглеждат и възпитават деца от 0 до 7 години , кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Гражданите на община Враца могат да се запознаят поканата за публичното обсъждане на Интернет – страницата на Общината и на Информационни табла в сградата на общинската администрация.

 

 

                                                                                   КМЕТ-д-р Костадин Шахов