начало » Новини
21.12.2010
Православен храм „Св.Мина” е завършен в груб строеж и поради неблагоприятните метеорологични условия е спрян с акт обр.10 и вследствие предписание от Проектанта.

Строежът е разположен в УПИ V, кв.121, ж.к. Дъбника - собственост на Община Враца. Издадено е Разрешение за строеж № 233/18.07.2008г.

За територията има действащ ПУП. Строежът съответства с предвижданията на действащия ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).Строежът е пета категория съгласно чл.10, ал.1,т.4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

На север строежът граничи с Обществено обслужваща зона и фурна, на изток - ул.Св.Мина, на юг - бул.Съединение, на запад - жилищен блок №19. В района на строежа на територията на ж.к.Дъбника има изградена техническа инфраструктура.

Сградата е масивна монолитна стоманобетонова конструкция, изградена от стени, колони и греди, осигуряващи пространствената й устойчивост. Застроената площ е 120.00 кв.м и разгъната площ 158.00 кв.м. Представлява кръстокуполен храм с централен купол с височина 12.90 м, носен от 4 броя  висящи арки.

Първият етап е завършен през 2008г, като са изпълнени нулевия цикъл, колони, шайби и зидария до кота +3,200 м. Обекта е спрян поради липса на финансиране.

Вторият етап – завършване груб строеж е започнат на 21.10.2010 г. съгласно сключения договор, предмет на обществена поръчка, №С-238/21.10.2010 г. с изпълнител „ОПАЛ-94” АД гр.Враца.

Извършени са следните видове строително-монтажни работи – зидарии, кофражни, армировъчни и бетонови работи до покрив. От предвидените 94 939 лв. са усвоени 74 986 лв. Доставката и монтажа на дограмата, както и покривните видове СМР (обшивка куполи, покритие с керемиди и тенекеджийски работи) ще бъдат изпълнени с третия етап от строителството на храма.

Tретият етап – доставката и монтажа на дограмата, покривните и довършителните работи, ще бъде извършен през пролетта на 2011 г. при подходящи атмосферни условия по горецитирания договор след възлагане от Община Враца. Стойността съгласно договора, която ще бъде усвоена през 2011 г. е 74 095 лв.