начало » Новини
11.01.2011
ИНФОРМАЦИЯ във връзка с подготвяния от Община Враца, Проект за социално включване

Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Той цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

            В резултат на изпълнението на проекта се очаква:

       o Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и

   децата с увреждания на възраст до 7 години;

       o Повишено общо благосъстояние на децата;

       o Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни

   на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

            Основните индикатори, чрез които ще се измерват резултатите, са свързани с уменията на децата, степента на тяхното развитие; записването на децата в училище, детска градина, както и ползването на услуги за деца; уменията на родителите за полагане на грижи за децата; спазването на имунизационния календар, провеждането на задължителните профилактични прегледи и други. Резултатите от проекта ще бъдат измервани и чрез броя на обхванатите от различните услуги по проекта родители и деца; броя на създадените услуги за деца; броя на обучените специалисти и други. Тези индикатори са важни за изпълняващите проекти бенефициенти, тъй като чрез тях ще се оценява дали проектите им са успешни. 

            Община Враца подготвя и ще кандидатства по Компонент 1- Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца, който включва предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца, за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самия характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка.

            Проектът на Община Враца с наименование „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”  e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, като форма за интегрирано предлагане на социални, здравни, консултативни и образователни услуги. В центъра ще се предоставят всички консултативни  и подкрепящи услуги, ще се изградят кабинети за здравна консултация, център за ранна интервенция на уврежданията, зали за консултиране на родителите и игра на децата от целевите групи.Общностният център ще бъде изграден в  сградата на закритото НУ „П.Р.Славейков”. Предвижда се и изграждане на асансьор за улесняване достъпа.

            Интегрираните услуги и дейностите, които ще се реализират на територията на Общностния център и в детските заведения са както следва:

 

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители

 

Услуга 1: Формиране и развитие на родителски умения

Дейност 1.1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители

Дейност 1.2. Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.

Дейност 1.3. Групи за родители и бъдещи родители

Дейност 1.4. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

Дейност 2.1. Специализирано обучение за лекари (семинари или индивидуално) относно уведомяването и консултирането на родителите за увреждането на тяхното дете

Дейност 2.2. Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците

Дейност 2.3. Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията

Дейност 2.4. Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата

Услуга 3. Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 3.1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиране

Дейност 3.2. Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца

Услуга 4. Здравна консултация за деца

Дейност 4.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата

Услуга 5.Намаляване на таксата за детска ясла (пълно или частично)

Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

Услуга 6. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

Дейност 6.1. Работа с деца, интегрирани в детски градини

Дейност 6.2.Работа с родителите на децата

Дейност 6.3. Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина

Дейност 6.4. Съвместна работа с всички родители

Дейност 6.5. Транспорт

Дейност 6.6. Намаляване на таксата за детска градина (пълно или частично)

Услуга 7. Мониторинг на готовността за обучение

Дейност 7.1. Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко в началото и в края на всяка година в детска градина

Услуга 8. Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 8.1. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.

Дейност 8.2. Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово)

Дейност 8.3. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда

Услуга 9. Здравна консултация за деца

Дейност 9.1. Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата

Услуга 10. Допълнителна подготовка за равен старт в училище

Дейност 10.1. Създаване на летни групи/училищ

Услуга 11. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

Дейност 11.1. Оценка на нуждите на децата от подкрепа

 

          Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

       За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства.  За да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогната интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта.

       Очакванията на Община Враца в двегодишния период на реализиране на проекта и 10 години след приключването му са свързани с утвърждаване устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства на територията на цялата община.