начало » Новини
12.01.2011
В МОСВ на 11.01.2011 година се състоя работна среща за обсъждане напредъка по проект ”Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” – проект №58111-65-256.

От страна на Възложителя - МОСВ присъстваха: Директор на Междинното звено (МЗ) на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), шефовете на отдели в МЗ и координатора на проекта от МЗ.

От страна на Бенефициента - Община Враца присъстваха: Кмета – Д-р Костадин Шахов, Зам.кмета по „УТС и ОС” – инж.Петя Аврамова и Директор ЗИП-инж.МариянаРашева.

В срещата взе участие и Депутатът от ГЕРБ от Врачански избирателен район Николай Коцев.

Отчетено бе, че Община Враца е предоставила на МОСВ работен проект за „Реконструкция на ВиК мрежите – І-ви и ІІ-ри етап” и идеен проект за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)” още през месец септември 2010 година. През декември пък в министерството са одобрили необходимата Концепция за управление и изпълнение на проекта. Паралелно през септември е обявена една обществена поръчка по проекта „Строителен мениджмънт и строителен надзор”. Тръжната документация за обществена поръчка „Техническа помощ за ЗИП” е одобрена на предварителен контрол в МОСВ.

През м.декември 2010год. за предварителен контрол в МОСВ е внесена тръжна документация за обществена поръчка за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води”. От страна на община Враца са подготвени тръжни документации за обществени поръчки за „Информация и публичност по проекта” и „Финансов одит”. Подготвен е пълен комплект документация за отпускане на аванс по Проекта, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и същата е входирана в МОСВ от Община Враца в края на м.ноември 2010год. Преди седмица са подготвени и внесени в МОСВ актуализирани приложения към ДБФП, съобразно одобрената Концепция.

На срещата бяха обсъдени подробно и конкретни проблемни въпроси. Сред тях е забавяне от страна на Проектанта  ГД ”Вратцата” да представи доработки по проекта – канална мрежа – 11,5 км и водопроводна мрежа 2,4 км, представянето на документация за измервателни и регулиращи устройства, ревизия на количествено-стойностни сметки и др.съгласно протокол от среща между Проектанта и Община Враца от 08.12.2010год. Разисквани бяха последователността при обявяване на обществени поръчки по проекта и актуализиране на графици и срокове.

В резултат от обстойната дискусия бяха взети конкретни решения. Община Враца трябва да внесе за предварителен контрол в МОСВ тръжна документация за обществени поръчки „Информация и публичност” и „Финансов одит” и да обяви търга за „Техническа помощ за ЗИП”. От своя страна МОСВ трябва да даде отговор за крайния срок  за представяне на документи за разплащане по ДБФП и да преведе аванс по Проекта до края на м.януари 2011год. МОСВ  трябва незабавно да предадат изпратената им  документация за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води” на Агенцията за обществени поръчки за съгласуване. Присъстващите настояха проектантът да изпълни задълженията си по Протокол от 08.12.2010год.

Лично депутатът от ГЕРБ г-н Николай Коцев пое ангажимент да окаже съдействие по този проблем, както и да се срещне лично с ръководителя на Проектанта ГД „Вратцата” – г-н Паскалев. Срещата е проведена веднага след срещата в МОСВ.

На срещата се реши също икономиите от всички поръчки по проекта да се насочат в последствие към подобекти „Реконструкция на ВиК мрежата – І-ви и ІІ-ри етап”.