Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.01.2011
На 25.01.2011 година /вторник/ от 11,00 часа в салона на Община Враца ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Враца

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца на 25.01.2011 година /вторник/ от 11,00 часа

 в салона на Община Враца ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Враца при следния проекто-дневен ред с изх. №9100-67/18.01.2011г.:

 

1.Питания.

2.Приемане План–сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2011г.

Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца

Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

4.Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните данъци през 2011г. на територията на Община Враца.

                                                                       Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

5.Утвърждаване на Ботевски организационен комитет за 2011г.

                                                                       Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

6.Годишна програма за 2011 година за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца и в изпълнение чл. 26 а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.

                                                                       Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

7.Отчет за дейността на  Общинска администрация - Враца за периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г.

                                                                       Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                       Кмет на Община Враца

8.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2010 година

                                                                       Докладва: Малина Николова

                                                                       Председател на ОбС – Враца

9.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2010г.,  Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2011г., План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация към Общински съвет - Враца за 2011г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК

                                                                       Докладва: Мария Петрова

                                                                       Общински съветник

10.Утвърждаване на Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по квотата на Община Враца (за осъществяване на обществен превоз на пътници)  и възлагане на превозите чрез конкурс

                                                                       Докладва: инж.Петя Аврамова

                                                                       Зам.кмет на Община Враца

11.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Областна администрация Монтана, Областна администрация Враца, Община Враца и Община Георги Дамяново за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен на добри европейски практики” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 1.6. „Транснационално и между регионално сътрудничество”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”

                                                                       Докладва: Ани Василева

                                                                       Зам.кмет на Община Враца

12.Съгласие за участие в Проект „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Програма „Регионално развитие” на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

                                                                       Докладва: Ани Василева

                                                                       Зам.кмет на Община Враца

 

13.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  в община Враца 2011 – 2015г.

                                                                       Докладва: д-р Михаил Шарков

                                                                       Зам.кмет на Община Враца

14.Приемане на Начален ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ началния ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/

                                                                       Докладва: Малина Николова

                                                                       Председател на ОбС – Враца

15.Създаване на общински фонд „Култура”

                                                                       Докладва: Емил Пеняшки

                                                                       Общински съветник

16.Разни.

 

Пълният текст на докладните се намират на официалния сайт на Община Враца в секция Общински съвет - Предстоящо заседание.

#
# # # #