начало » Новини
25.01.2011
Пресконференция на 24 януари 2011 г. "На кафе с кмета"

На състоялата се пресконференция „На кафе с кмета” стана ясно, че от Министерство на здравеопазването има указание да се обяви грипна епидемия в цялата врачанска област. Според Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Враца болните са 247.49 на 10 хиляди.  Най-много заболели са на възраст от 0 до 4 години, следват 5-14-годишните и хора над 60 годишна възраст.С оглед на голямата заболяемост в периода на грипна епидемия се забранява достъпа до лечебни заведения, спират се плановите операции, детски и женски консултации. Само едно училище на територията на общината е затворено за грипна ваканция в рамките на 5 дни- училището в село Паволче. За другите училища ще се реагира индивидуално, уточни кметът д-р Костадин Шахов. От РИОКОЗ – Враца са изготвени 4 заповеди, касаещи ограничаване разпространението на грипа в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико-социални грижи, детските и учебни заведения, с които е въведен специален режим за достъп.
Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов се срещна с  г-н Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от ЕС и г-жа Ивелина Василева - зам. министър на околната среда и водите, на която са обсъждани напредъка на дейностите по изпълнението на водния проект на Община Враца. Отчетено бе, че МОСВ е предоставила на Община Враца работен проект за „Реконструкция на ВиК мрежите – І-ви и ІІ-ри етап” и идеен проект за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води ”. Министерството е одобрило необходимата Концепция за управление и изпълнение на проекта. Уточнило е крайният срок за представяне на документи за разплащане по ДБФП и крайният срок за изпълнение на проекта. Обявени са две обществени поръчки по проекта - „Строителен мениджмънт и строителен надзор”и „Техническа помощ за ЗИП”. Тръжната документация за обществена поръчка „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води ” е одобрена на предварителен контрол в МОСВ и в момента се чака одобрението й от АОП. Изпратена на предварителен контрол в МОСВ е документация за обществена поръчка „Информация и публичност по проекта”. Община Враца е подготвила тръжна документация за обществена поръчка за „Финансов одит” по проекта. Подготвен е пълен комплект документация за отпускане на аванс по Проекта, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и същата е входирана в МОСВ от Община Враца. В момента се подготвят за  представяне в МОСВ актуализирани приложения към ДБФП, съобразно одобрената Концепция. Предстои до края на месеца да бъдат получени  от проектантите доработки по проекта – канална мрежа – 11,5 км и водопроводна мрежа 2,4 км. Получени са вече документация за измервателни и регулиращи устройства, ревизия на количествено-стойностни сметки за водопроводна мрежа и др. съгласно протокол от среща между Проектанта и Община Враца от 08.12.2010год.
Разисквани са били и последователността при обявяване на обществени поръчки по проекта и актуализиране на графици и срокове. До края на седмицата Община Враца ще внесе за предварителен контрол в МОСВ тръжна документация за обществена поръчка за „Финансов одит”. От своя страна МОСВ трябва  да преведе аванс по Проекта до края на м.януари 2011год. Ще продължи работата по документация за обществените поръчки за проектиране на магистрален водопровод, както и подготовка на тръжна документация за „Реконструкция на ВиК мрежи – І-ви етап”. Кметът на Община Враца поясни, че Община Враца и Министерството на околната среда и водите ще работят в синхрон, за да се отстраняват всички нередности в срок и тази година проектът да стартира.
    Пътната обстановка на територията на Община Враца – пътищата са проходими при зимни условия. Пътните настилки в по-голямата част са мокри и заснежени. В момента пътищата се почистват и опесъчават от снегопочистващата фирма. Своевременно Община Враца извършва оглед и контрол по снегопочистването, заяви на пресконференцията кметът д-р Костадин Шахов. Към момента не са констатирани никакви усложнения на пътната обстановка. Основните артерии са опесъчени. Оценката  на кмета доктор Костадин Шахов за дейността на снегопочистващите фирми  е добра. Той изрази увереност, , че и мнението на жителите на града е добро за ситуацията по улиците и пътищата. Доктор Шахов допълни, че  служители от общинската администрация следят стриктно освен за изпълнението на поетите договорености  от фирмите, ангажирани  със снегопочистването и за изпълнение на ангажиментите от страна на гражданите за почистване на прилежащи тротоари.
    Община Враца е одобрена за кандидатстване в първия етап на проект за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК”. Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпъстващи услуги в
общността, които да заменят институционалната грижа.  Дейностите по реализацията касаят изграждане на два центъра от семеен тип и едно защитено жилище. Политиката на настоящето правителство е до 2025г. да се сведе до минимум изоставянето на деца в домовете и да се насърчават родителите да се грижат за децата си, макар те да са с различни  увреждания. 24 месеца след подписването на договора Община Враца се задължава да построи центровете, тъй като има изисквания те да са ново строителство, докато защитени жилища могат да са и реконструирани сгради. Вторият срок за кандидатстване е края на м. септември 2011г. Общата стойност на проекта за Враца е 1 350 000лв. 1 000 000 лв.от тях са предвидени за изграждане на два центъра от семеен тип с квадратура 500кв. м , с предвидени трапезарии, спални, санитарни възли и 500 кв. м . дворно място. В тези центрове от семеен тип се настаняват до 15 деца, а в защитеното жилище – до 12 деца. Този проект цели извеждането на децата с увреждания от социалните домове и поставянето им в среда, близка до семейната. Вторият етап на програмата ще бъде насочена към децата, лишени от родителски грижи. След като проекта осъществи всички строителни дейности, финансирането ще се обезпечи от Министерството на  труда и социалната политика.
    Центровете и защитеното жилище са предвидени за децата от дома в село Три кладенци и децата от Дома за медико-социални грижи във Враца, които са навършили 3 години, уточни д-р Шахов. Към момента тече оглед на терените, тъй като трябва да бъдат спазени конкретни препоръки – отстояние до 15 минути път пеша до спирка на обществения транспорт, до лечебно заведение и училище.
     Парите за разширение на депото за твърди битови отпадъци във Враца не са изгубени, заяви кметът д-р Костадин Шахов. Общината ще получи средствата за изграждане на клетка 2.1 и сепарираща инсталация. Д-р Шахов лично е разговарял с министъра на околната среда и водите Нона Караджова и е получил уверение, че средствата ще бъдат отпуснати. 4 083 000 лв са заложени в бюджета за тази година, като от тях 2 млн. са за разширение на депото, а остатъкът е за изграждане на инсталацията. Община Враца ще получи дофинансиране за реалицазия на проекта от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, уточни д-р Шахов. Въпреки, че в края на 2010 година се наложи да бъдат върнати парите за двата обекта, то това няма да попречи за реализацията им през тази година, категоричен беше кметът. Предстои сключване на договора с фирмата, която е избрана за строителство на сепариращата инсталация. Двустранният документ трябва да бъде факт до края на месеца. Възможността е получена след решение на Върховния административен съд с което се оставят без уважение 2 жалби срещу процедурата по избор на изпълнител.
    За клетка 2.1 също има жалба, която първоначално Комисията за защита на конкуренцията оставя без уважение, но Върховния административен съд приема за разглеждане и постановява внесената документация да бъде допусната до крайното класиране. Пакетът е отворен в петък. Очаква се протокола с резултатите за класирането.