начало » Новини
27.01.2011
Община Враца внесе на 21 януари 2011 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството проект за изработване на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца”

по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4 – 07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Главната цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло.

Резултат от проекта ще бъде изработена визия за развитие на града през следващия планов период (2013 – 2020г.) и ще бъдат определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие.

Общата стойност на бюджета на проектното предложение е 498 990 лв. Времето за изпълнение на проекта е 29 месеца.

 

Н. Гетова

МДПВО

Община Враца