начало » Новини
15.02.2011
Общинска комисия проверява хотелите във Враца

Проверка на местата за нощуване започнаха експерти от Община Враца на база Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и Закона за туризма, Наредба за определяне на местните данъци през 2011 година на територията на община Враца и Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца.

От 01.01.2011 г. със ЗМДТ е въведена промяна, свързана с облагането на нощувките. С новия чл.1, ал.1, т.7 от закона е въведен туристически данък, който замени задължението  за заплащане на туристическа такса.  Подробна информация, относно основните положения, свързани с новия местен данък са поместени на интернет страницата на общината. Независимо от това, част от задължените лица, платци на данъка неправилно насочиха плащанията за месец януари. Това е една от причините, освен изпълнение на законовите правомощия на общинските органите по приходи за осъществяване на проверки в средствата за подслон и местата за настаняване, предлагащи нощувки.

В проверяващия екип са включени служители от две структурни звена на Община Враца – служител, изпълняващ функциите на категоризиращ орган и служители – органи по приходите, осъществяващи администрирането на туристическия данък.

Основните цели на контролиращия екип бяха сведени до:

1.Указателен и методически характер, включително предоставяне на систематизиран материал на хартиен носител с информация за  правно основание за облагане; обект на облагане; задължени лица; задължения за деклариране; размер на туристическия данък; срокове и начини на плащане ; приложен образец на декларацията по чл.52 от Закона за туризма със срок на подаване до категоризиращия орган 28 февруари.

 

2.Обхващане на платците на туристически данък от общината чрез уточняване към момента на проверката статута на обекта и лицето, предоставящо нощувка; разполагаемата леглова база ;

 

3.Проверка на издавания документ  за продадена нощувка с цел спазване на нормата на чл.61р, ал.4 от ЗМДТ и отчитане на реалната леглова заетост.

  

Обект на проверката – издадени документи за реализирани нощувки през 2011 г; подадени декларации за осъществяване на патентна дейност за задължените лица по същия закон;

- актуализиране на данъчните сметки и уточняване на собственост на категоризираните недвижимите имоти   във връзка с установяване на вземанията за ДНИ и ТБО;

- проверка на Удостоверение за категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване;

- туристически регистър;

- обявени на видно място цени на нощувки;

- обявени на видно място цени на предлагани допълнителни услуги, в случаи, че има такива;

-Уведомление за извършване на търговска дейност.

 

Броят на проверените задължени лица е 28 съгласно приложен актуален списък.

В резултат на проверката бе направен извод от двете страни за висок коефициент на полезност.