начало » Новини
17.02.2011
Община Враца, проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (план за регулация) на гр. Враца

Община Враца, проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (план за регулация) на гр. Враца

в цифров и графичен вид на базата на одобрената кадастрална карта на града. В него са включени: „Хранително-вкусова зона”, ж.к. „Дъбника”, ж.к. „Сениче”, „Складова зона”, „Промишлена зона”, „Източна промишлена зона”, ж.к. „Медковец”, кв. „Младост”, ж.к. „Самуил”, ж.к. „Околчица, „Спортен комплекс”, ж.к. „Кемера-Художника”, ж.к. „Толбухин-юг”, „Болничен комплекс”, „Централна градска част”, ж.к. „Подбалканска”, ж.к. „Река Лева”, ж.к. „Металург”, кв. Бистрец и кв. Кулата.

Планът е обявен в ДВ бр. 101/28.12.2010 г.

В едномесечния срок от обявяването на плана до общинската администрация са отправени около 20 предложения, искания, жалби повечето от които са за отстраняване на технически грешки. Планът беше представен от гл. архитект на Община Враца – арх. Данаил Дилков и част от екипа по изработването на плана от фирма „Мапекс” АД с ръководител инж. Керка Борисова и членове инж.Петя Величкова и Милена Тодорова – юрист.

Град Враца е сред първите областни градове в страната, за който е изработен цялостен цифров модел на регулацията, като достъпът до данните в него е осигурен чрез модерна информационна система(географска информационна система), интегрирана с тази на Служба по геодезия, картография и кадастър. Системата позволява, освен плана за регулация прикачването на модули, например съдържащи информация за подземните комуникаци и всякакъв друг вид данни за цялостно информационно осигуряване на територията на града.

При изработването на плана за регулация е следвана транспортно-комуникационната схема от общия градоустройствен план.

За всеки отделен урегулиран поземлен имот са определени граници, достъп от улица, път или алея и режим на застрояване. Вътрешните регулационни линии на урегулираните поземлени имоти следват имотните граници, отразени в кадастралната карта.

Една от основните причини за възлагането на подробния устройствен план е законовата забрана за строителство в имоти, за които вътрешните регулационни граници не съвпадат с имотните граници. При наличието на този план ще бъде улеснена инвестиционната инициатива на гражданите, които имат намерение да реализират застрояване в имотите си и ще бъде избегната дългата административна процедура по одобряване на подробни устройствени планове.

При изработването на уличната мрежа са запазени съществуващите улици с минимално засягане на имотите, а в промишлените зони уличната мрежа е съобразена за безпроблемно движение на камиони, тирове и др.

Проектирани са нови кръгови кръстовища, бъдещото реализиране на които ще осигурят безопасност на движението и лесен достъп до цялата територия на града.

Планът съдържа устройствени зони за един или група урегулирани поземлени имоти, улично-регулационни линии, бордюрни линии, дворищно-регулацонни линии, номера на квартали и УПИ, наименования на местности, улици, площади, предназначение на териториите за обществени мероприятия, осова мрежа, напречен размер на улиците и устройствените зони със съответните им параметри. По възможност са запазени номерата на кварталите от действащите планове за регулация.

Наличието на този план дава възможност Община Враца да участва в проекти по програмата за Интегрирани планове градско развитие и при осигуряване на необходимите средства да развие комуникацията на града. Осигурява се възможност за отваряне на града към язовир „Дъбника”, лесен достъп до територията на врачанските лозя и евентуално промяна на статута им във вилна зона или жилищна територия за индивидуално застрояване.

Предвиждат се още създаване на ново кръгово кръстовище при ж.к.”Сениче”, както и осигуряване на по-голям брой паркоместа в кварталите с комплексно застрояване, за да се спре паркирането върху зелените площи.

От общественото обсъждане беше дадена положителна оценка на изработения план за регулация.  Предстои разглеждането му от експертния съвет по устройство на територията и внасяне за одобрение от Общински съвет Враца.