начало » Новини
22.02.2011
ИНФОРМАЦИЯ от проведено заседание на Общински съвет – Враца на 22 февруари 2011 г. при следния дневен ред

1.Питания.

2.Изменение в  Решение  № 867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на Общински съвет – Враца.

                                                                                              Докладва: Мария Петрова

                                                                                              Общински съветник

3.Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, в Община Враца през 2011г.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

4.Отчет за състоянието на общинския дълг за 2010г.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

5.Утвърждаване бюджетни сметки на oбщински предприятия.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

6. Разни.

 

 

 

 

По т. 1 от дневния ред, кметът на Община Враца отговори на питанията на общинските съветници.

 

 

По т. 2 от дневния ред, Общински съвет - Враца разгледа докладна записка относно Изменение в Решение № 867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на Общински съвет – Враца.

 

Решение не беше прието.

 

По т. 3 от дневния ред, Общински съвет - Враца разгледа докладна записка относно Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, в Община Враца през 2011г.

Общински съвет – Враца на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост реши:

 

Приема на „Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2011 г”.

 

По т. 4 от дневния ред, Общински съвет Враца разгледа докладна записка относно

 Отчет за състоянието на общинския дълг за 2010г

Общински съвет – Враца в изпълнение на чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 18 от същия закон и раздел VIII „ Общински дълг” от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет реши:

1.      Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010 г.

2.      В изпълнение на чл.18 от Закона за общинския дълг задължава кмета да представи в МФ и Сметната палата Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и Решението на Общинския съвет в 10-дневен срок от приемането му.

 

По т. 5 от дневния ред, Общински съвет - Враца разгледа докладна записка относно Утвърждаване бюджетни сметки на oбщински предприятия

Общински съвет – Враца в изпълнение на § 1, т. 1, от Закона общинските бюджети, чл. 13, чл. 15 и чл. 16 от  раздел IV „Финансиране” от Наредбата за създаване,управление и контрол на общинските предприятия реши:

 

Утвърждава бюджетни сметки на Общински предприятия както следва:

 

1.      Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”:

 

Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 32 831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в размер на 223 100 лв.,

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година в дейност 8 32 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”  в размер на 9 000 лв.

 

2.      Общинско предприятие „Обредни дейности”:

 

Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали” в размер на 100 745 лв

 

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година в дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали”  в размер на 5 020 лв.

 

     3. Общинско предприятие „Спорт и туризъм”:

 

     3.1. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 7 22 714 „Спортни бази за спорт за всички” в размер на 318 173 лв.,

     3.2. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 52 865 “Други дейности по туризма” в размер на 83 227 лв.,

 

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година съответно: в дейност 7 22 714 „Спортни бази за спорт за всички” в размер на 14 666 лв., в дейност 8 52 865 “Други дейности по туризма” в размер на 3 180 лв.

 

4.  Общинско предприятие „Социални дейности”:

 

     4.1. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 3 02 336 “Столове”  в размер на 398 800 лв.,

     4.2. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж” в размер на 259 818 лв.,

 

 

     4.3. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” в размер на 62 982 лв.,

 

     4.4. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване” в размер на 714 480 лв.,

 

 

     4.5. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката” в размер на 31 000 лв.,

 

 

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година съответно: в дейност  5 32 524 “Домашен социален патронаж” в размер на 4 817 лв., в дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” в размер на 2 520 лв., в дейност 5 32 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване” в размер на 24 105 лв.